תשלום למתווך במקרקעין בקנייה ובמכירה

תשלום למתווך במקרקעין בקנייה ובמכירה

במקרקעין מגיע למתווך 2 אחוז, בשכירה ובהשכרה, אם השכירות היא עד לתקופה של
חצי שנה כל צד משלם 10 אחוז מדמי השכירות עבור כל תקופת השכירות,
אם השכירות היא לשנה דמי השכירות  חודש מכל צד,אם העסקה היא
עסקת קומבינציה 2 אחוז מכל צד. על מנת שמתווך יקבל עמלה לא די בכך
שהוא היה גורם  אלא עליו להיות גורם יעיל ביצירת  בין הצדדים בסגירת העיסקה

כדי לבחון האם המתווך היה הגורם היעיל מספר נקודות ינחו אותנו האם
ההצעה המקורית שבה היה מעורב המתווך לבין החוזה הסופי היא אותה ההצעה .
הזמן שעבר בין ההצעה שהציע  המתווך לבין החוזה שנחתם. מה היתה
מידת היעילות של המתווך השיחות הפגישות הזמו שהשקיע  המתווך בין הצדדים.
האם היה עוד  גורם  שעזר לצדדים להשיג את החוזה. מה תרם אותו גורם נוסף
לצדדים בחתימת החוזה. נקודות אילו יאפשרו לבחון האם המתווך
מה הסיבה לשלם עבור תשלום למתווך במקרקעין בקנייה ובמכירה?

היה גורם יעיל בהתקשרות באופן המזכה אותו בשכר הטרחה שדורש המתווך.
מתווך במקרקעין חייב להיות בעל רשיון  בתווך. תיווך במקרקעין הפגשה
בתמורה בין שני צדדים או יותר לשם התקשרותם בעסקה בזכות במקרקעין.
מתווך יהיה זכאי לדמי תיווך רק אם הוא חתם עם הלקוח על הזמנה בכתב
לביצוע פעולות תיווך במקרקעין. מתווך רשאי להסכים עם הלקוח לבלעדיות
על העסקה רק אם העסקה תאושר על ידי הלקוח, אם לא נקבעה תקופת הבלעדיות,
תסתיים תקופת הבלעדיות בתום שלושים יום מיום שחתם הלקוח.
תשלום למתווך במקרקעין בקנייה ובמכירה היא נחוצה על מנת לסגור את העסקה,
מתווך לא יתווך בעסקת מקרקעין שלמתווך יש עניין בעסקה אלא אם הוא ידע
את הלקוח וקיבל את הסכמת הלקוח. מתווך במקרקעין לא יערוך ולא יסייע
לערוך מסמכים בעלי אופי משפטי הנוגעים לעסקה במקרקעין.